• Klasa IV-VI


   • Wychowanie komunikacyjne w czasach szeroko rozwiniętej technologii i elektroniki, w dobie Internetu, a także przy ogromnym pędzie codzienności, powinno skupiać się przede wszystkim na tym, aby nauczyć dzieci jak być świadomym uczestnikiem ruchu drogowego. Jest to niezbędny element wychowania. Wiedza jak unikać zagrożeń na drodze, jak funkcjonować w ruchu drogowym, przestrzegać przepisów Kodeksu drogowego jednocześnie respektując prawa innych jego uczestników, wykorzystywana będzie przez uczniów na co dzień. To nadrzędne dobro, które należy im przekazać obok poznawania własnych reakcji na zaistniałe zdarzenia na drodze. Zachowania te zmieniać się będą w zależności od pełnionych przez uczniów ról, najpierw jako piesi, później rowerzyści czy w przyszłości – kierowcy.
    Uczniowie, powinni świadomie dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe zachodzące między niewłaściwym zachowaniem na drodze, a powstającymi w ten sposób sytuacjami zagrażających ich życiu i zdrowiu. Niemniej jednak jako uczestnicy ruchu drogowego winni stale utrwalać swą wiedzę z tego zakresu, a także przekazywać ją i upowszechniać wśród grona rówieśników i najbliższego otoczenia.

    Głównym celem wychowania komunikacyjnego jest szerzenie świadomości i kultury społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

    Cele szczegółowe:
    - poznanie i utrwalanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach
    - kształtowanie właściwych zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego
    - kształtowanie umiejętności analizy i oceny przedstawionej sytuacji na drogach
    - szerzenie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
    - precyzowanie praktycznych umiejętności wykonywania podstawowych manewrów i jazdy na rowerze

    Cele wychowawcze:
    - rozwijanie zdolności poznawczych
    - kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności za wyniki pracy indywidualnej i drużynowej
    - popularyzowanie roweru, jako środka transportu, rekreacji i sportu


    Wychowanie komunikacyjne porusza następujące zagadnienia:
    - bezpieczeństwo na drodze
    - podstawowe pojęcia prawa o ruchu drogowym
    - ogólne zasady i przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów
    - znaki, sygnały i polecenia drogowe dotyczące pieszych i rowerzystów
    - manewry w ruchu drogowym
    - zasady ruchu na skrzyżowaniach
    - budowa roweru (elementy, układy) i obowiązujące wyposażenie roweru
    - pierwsza pomoc przedmedyczna
    - zasady poruszania się zorganizowanych grup pieszych i rowerzystów w mieście i poza miastem – kolumny pieszych i rowerzystów
    - praktyczne umiejętności jazdy na rowerze
    - planowanie i organizacja wycieczek rowerowych

    Nasza pracownia wychowania komunikacyjnego powstała we współpracy
    z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Pile,
    a dzięki firmie Vobema Polska Sp. z o.o. na terenie boiska szkolnego posiadamy minimiasteczko ruchu drogowego.

    Dnia 9 maja 2013 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość odebrania pracowni wychowania komunikacyjnego i otwarcia minimiasteczka ruchu drogowego. Spotkanie to uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Pan Sebastian Dzikowski – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pan Insp. Jerzy Powiecki – Komendant Szkoły Policji w Pile, Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych Pan mł. insp. Sylwester Urbaniak, Pan podkom. Andrzej Latosiński – z Komendy Powiatowej Policji w Pile, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Pile – Pani Stanisława Libera, Pan Zbigniew Przeworek – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile, Pan Stanisław Jendraszczak i Pan Edward Bartol – Starsi specjaliści bezpieczeństwa ruchu drogowego z WORD oraz Pan Roman Gorzelańczyk – prezes firmy Vobema Polska Sp. z o.o.
    Uroczystość ta nie odbyłaby się gdyby nie nasi sponsorzy: Pan Roman Gorzelańczyk i Pan Zbigniew Przeworek. To dzięki życzliwości, zaangażowaniu i współpracy z naszą szkołą, tych właśnie Panów, a także Pana Stanisława Jendraszczaka i Edwarda Bartola, możliwe stało się przedsięwzięcie stworzenia najpierw planów, a później wymalowania, na terenie boiska szkolnego minimiasteczka ruchu drogowego. Uwieńczeniem tych działań było przekazanie na rzecz szkoły kompletnego wyposażania pracowni wychowania komunikacyjnego w postaci: rzutnika, ekranu, laptopa, kompletu znaków pionowych, książek oraz plansz edukacyjnych z zakresu przepisów ruchu drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej. Wydarzenie to uatrakcyjnili przepięknym występem uczniowie klas IV – VI z koła teatralno – recytatorskiego, koła wokalnego i koła Cyklistów przygotowani przez p. Annę Świstak, p. Izabelę Adamiak i p. Ryszarda Mostka.

    Mini miasteczko ruchu drogowego i pracownia wychowania komunikacyjnego od dnia dzisiejszego będą wspomagać edukację uczniów Jedynki.