• Rada Rodziców gromadzi fundusze, które pochodzą z dobrowolnych składek i darowizn. Składka podzielona jest na trzy części po to, aby było nam łatwiej gospodarować funduszami. Przeznaczone są one między innymi na nagrody w szkolnych konkursach i zawodach sportowych, zakup książek na zakończenie roku szkolnego, dyplomów, słodkich upominków, organizację uroczystości szkolnych takich jak np. Festyn Rodzinny (składka na Radę Rodziców).
    Nasze dzieci mają zapewnione materiały dydaktyczne, testy oraz inne pomoce w formie papierowej powielane przez nauczycieli,
    a wykorzystywane w czasie lekcji (składka na ksero). Nauczyciele przedmiotów nie wymagają od rodziców dodatkowych funduszy na te cele. Od wielu lat wspomagamy szkołę w wyposażaniu w pomoce multimedialne niezbędne w nowoczesnym procesie dydaktycznym (np. rzutniki multimedialne w klasach, komputery w czytelni szkolnej). To dzięki nam szkoła ma możliwość szybciej osiągnąć wysoki poziom w zakresie dobrego wyposażenia (składka na multimedia).
    Każda otrzymana wpłata pozwala na realizację przedsięwzięć służących naszym dzieciom. Dlatego i w tym roku liczymy na rodzicielską hojność oraz zaangażowanie w szkolne życie naszych dzieci.

    W dniu 25 września odbyło się plenarne spotkanie Rady Rodziców, na którym udzielono absolutorium ustępującemu Prezydium Rady, wybrano na rok szkolny 2019/2020 Prezydium Rady Rodziców i Komisję Rewizyjną, ustalono składki, zatwierdzono do realizacji Program wychowawczo – profilaktyczny.

    Magdalena Balcewicz – Przewodnicząca Rady Rodziców

    Prezydium Rady Rodziców
    1. przewodnicząca - Magdalena Balcewicz
    2. zastępca przewodniczącej - Monika Miklaszewska-Grela
    3. Członkowie – Agnieszka Słupska – Szałaśnik, Kamila Nałęcka, Łukasz Siwiak

    Komisja Rewizyjna
    1. Marcin Narloch

    2. Danuta Koman

    3. Edyta Marlewska


    Składki w roku szkolnym 2019/2020
    Fundusz Rady Rodziców w wysokości 30 zł (od rodziny)
    Ksero w wysokości 20 zł (od ucznia)
    Multimedia 10 zł (od ucznia)

    Konkurs dla klas !!!
    Rada Rodziców ogłasza konkurs!
    Klasa, która wpłaci do 30.11.2019 r. wszystkie trzy składki: na fundusz Rady Rodziców, na ksero oraz na multimedia w 100%, zostanie nagrodzona zwrotem 50% wpłaconej kwoty na Fundusz Rady Rodziców (z wyłączeniem środków na ksero i multimedia) z przeznaczeniem tych środków na potrzeby klasy.                         

    Przewodnicząca RR Magdalena Balcewicz