• Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
    w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


    W roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 szkoła uczestniczyła w projekcie systemowym w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Projekt I - „Zajęcia dodatkowe - trampoliną do sukcesu” był realizowany od 20.10.2011r. do 30.06.2012 r. i brało w nim udział 9 nauczycieli i 114 uczniów z klas I – III.

    Projekt II – „Trampolina do sukcesu” był realizowany od 06.03.2013r. do 28.06.2013r. i brało w nim udział 10 nauczycieli i 157 uczniów z klas I – III.

    Wyspecjalizowana kadra nauczycieli prowadziła następujące zajęcia:
    • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji
    • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
    • dla dzieci z wadami postawy - gimnastyka korekcyjna
    • dla dzieci szczególnie uzdolnionych matematycznie
    • dla dzieci szczególnie uzdolnionych przyrodniczo
    • dla dzieci szczególnie uzdolnionych muzycznie i tanecznie
    • dla dzieci szczególnie uzdolnionych plastycznie
    • teatralne dla dzieci uzdolnionych
    • rozwijające uzdolnienia sportowe dzieci

    Każda grupa realizowała program, który został opracowany przez nauczyciela prowadzącego. Uczestnicy zajęć zostali wyłonieni i zakwalifikowani do poszczególnych grup na podstawie diagnozy wstępnej opartej na informacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, wychowawcy klasy, logopedy, pielęgniarki szkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego.

    Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. W obu projektach wzięło udział 12 nauczycieli i aż 271 uczniów. Zajęcia prowadzone były w małych grupach, co umożliwiało indywidualną pracę.

    Poprzez realizację projektów szkoła została wyposażona w cenne pomoce i środki dydaktyczne, z których chętnie korzystają uczniowie i nauczyciele.

    kwadratInformacja na temat przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej skierowanej do rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych w ramach projektu systemowego „Zajęcia dodatkowe – trampoliną do sukcesu”

    kwadratRAPORT Z EWALUACJI zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w roku 2012/2013

     

     

     

    Szkolny opiekun merytoryczny: Bogusława Klec