• Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów.
    Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne. W naszej szkole obejmuje uczniów klas młodszych. Akcja trwa od 1 czerwca maja do 30 września 2018 roku. Działaniami wspierającymi akcję są zajęcia edukacyjne i konkurs plastyczny.
    Zajęcia realizowane są według scenariuszy, których celem jest przypominanie podstawowych zasad poruszania się w miejscach publicznych, kształtowanie umiejętności świadomego przestrzegania zasad ruchu drogowego, przygotowanie dzieci do bezpiecznego spędzania letniego wypoczynku oraz ukształtowanie właściwych nawyków związanych z bezpieczeństwem, zapoznanie uczniów z modelami bezpiecznych zachowań, sposobami szybkiego reagowania na zagrożenia, utrwalanie prospołecznych postaw wśród uczniów i wzbudzenie u dzieci zaufania do przedstawicieli służb bezpieczeństwa – Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia ratunkowego. Dopełnieniem akcji jest Konkurs plastyczny „Moje bezpieczne wakacje”, którego celem jest promocja zasad bezpiecznego spędzania wypoczynku oraz rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży. Organizatorem konkursu jest Fundacja Honor Pomagania Dzieciom.
    Więcej informacji na stronie: www.bezpiecznewakacje.pl

    (Koordynatorki akcji: M. Grzesik, B. Mikołajewska)